ข้อมูลนักลงทุน

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน ) และบริษัทย่อยกรณีต้องการข้อมูลสำหรับนักลงทุนเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่นี่

Investor EASTERN STAR

ข้อมูลนักลงทุน

 • งบการเงินปี 2560-TH

  ดาวน์โหลด
 • งบการเงินปี 2560-ENG

  ดาวน์โหลด
 • งบการเงินปี 2561-ENG

  ดาวน์โหลด
 • งบการเงินปี 2561-TH

  ดาวน์โหลด
 • Annual Report 2018-Thai

  ดาวน์โหลด
 • Annual Report 2018-ENG

  ดาวน์โหลด
 • แบบ 56-1 ปี 2561

  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง (TH)

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (EN)

  ดาวน์โหลด
 • Criteria for Granting the Minority Shareholders the Rights to Propose Agenda and_or Nominate Person(s) to be Considered and Elected as Director(s) for the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2019

  ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ_หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  ดาวน์โหลด
 • แบบ 56-1 ประจำปี 2560

  ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัท

  ดาวน์โหลด
 • หลักการกำกับดูแลกิจการ

  ดาวน์โหลด
 • รายงานผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(ความละเอียดสูง)

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1-2560 -TH

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1-2560 -EN

  ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2560-EN

  ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2560-TH

  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 -TH

  ดาวน์โหลด
 • ปี 61 ประกาศครั้งที่ 8 เอกสารแนบ-คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  ดาวน์โหลด
 • ปี 61 ประกาศครั้งที่ 8 คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  ดาวน์โหลด
 • คำชี้แจงต่อกรณีแจ้งคัดค้านการก่อสร้างโครงการอาคารชุดพักอาศัย สตาร์วิว 2

  ดาวน์โหลด
 • ข่าวโอนโครงการ Nara9

  ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2560

  ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2559

  ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

  ดาวน์โหลด
 • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

  ดาวน์โหลด
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Subscribe
Newsletter

Sign up to receive Related’s email newsletters and be the first to learn about apartment availability, exclusive events and special offers.

สังคมออนไลน์ พูดคุยกับเราผ่านสังคมออนไลน์