To increase security, speed and for a better experience when using our website, we recommend upgrading your browser

โปรโมชั่น / อีสเทอร์น สตาร์ ครบรอบ 30 ปี จัด campaign เพื่อเป็นการขอบคุณลูกบ้าน
 

1 ม.ค. 2513
อีสเทอร์น สตาร์ ครบรอบ 30 ปี จัด campaign เพื่อเป็นการขอบคุณลูกบ้าน

ในโอกาสที่ อีสเทอร์น สตาร์ ครบรอบ 30 ปี เราได้จัด campaign
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกบ้านและมอบประสบการณ์ 3 การเดินทางครั้งใหม่

"3 Decades 3 Journeys of Light"

- นั่งบอลลูนสัมผัสแสงแรกของวันที่ ตุรกี
- ชมพระอาทิตย์ตกที่จัตุรัสแดง รัสเซีย
- พร้อมล่าแสงเหนือที่ ไอซ์แลนด์

ลุ้นรับแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ 3 รางวัลและลุ้นรับทองคำแท่ง 16 รางวัล ของรางวัลรวม 19 รางวัล

มูลค่ารวม 1,247,598 บาท

ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 มกราคม 2563

*สิทธิพิเศษ เฉพาะ ลูกค้า ที่จอง+ทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี 2019 เท่านั้น (ทุกๆ 1 ล้านบาท รับ 1 สิทธิ์)

ใบอนุญาตเลขที่ 1656/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง

 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องนำหลักฐาน (1) ชิ้นส่วนคูปอง (2) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา และ (3) ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา มาแสดงด้วยตนเองเพื่อขอรับของรางวัลในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หากผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลหรือผู้โชคดี ไม่มาแสดงตนเพื่อขอรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป2. หากลูกค้าที่จองและทำสัญญาจะซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมหรือบ้าน (แล้วแต่กรณี) และโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีความประสงค์จะเข้าร่วมรายการชิงโชคนี้ สามารถขอรับคูปองได้ที่ฝ่ายขายของสำนักงานตามโครงการ 8 โครงการดังกล่าวมาแล้ว ที่เข้าร่วมรายการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นใดได้
6. กรณีของรางวัลที่เป็นแพ็คเกจทัวร์ สามารถมอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้เฉพาะบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกัน (Direct Family) โดยต้องแสดงหลักฐานตามข้อหนึ่ง พร้อมด้วยหนังสือมอบอำนาจจากผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขอวีซ่า (กรณีของรางวัลเป็นแพ็คเกจทัวร์) ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ที่ชำระค่าใช้จ่ายนั้นเอง
8. กรณีมีผู้โชคดีได้รับของรางวัลมากกว่า 1 รางวัลนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
9. พนักงานของ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทตัวแทนขาย พร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

โครงการอื่นๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า 091 949 0000