ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลง และ ระเบียบการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยมีข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้

การกระทำที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลโดยผู้ใช้บริการในเว็บไซด์นี้ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 
ห้ามใช้บริการในเว็บไซด์นี้ ในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ซึ่งเป็นการ หมิ่นประมาท ดูหมิ่น และทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
 
ห้ามใช้บริการในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะเช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ หรือบนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook Line ..,
 
ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้ข้อมูลใดๆที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้ให้บริการ
 
ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการทุกกรณี
 
ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 
ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆเช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายไทยจนถึงที่สุด
 
ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือ พยายามละเมิดข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ห้ามผู้ใช้บริการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายจนถึงที่สุดกับบุคคลใดๆที่พยายามกระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ
 
ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือควบคุมของผู้ให้บริการ
 
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ
 
กรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่ผู้ใช้บริการนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 
เว็บไซต์แห่งนี้จะให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
 
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือ พบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์

ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการบริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ใช้บริการจากทางเรา